فـارسـی
  • English
  • русский
search

پمپ اسلاری مدل MVF

پمپهاي اسلاري عمودی کف مخزندار سری MVF برای انتقال اسلاری با سایندگی بالا به همراه کف طراحی و ساخته شده اند.

طراحی پمپ MVF:

این ﺳﺮی از ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ راﺣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎده ای دارﻧﺪ و از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴـﯿﺎرباﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 به واﺳـﻄﻪ ﮔﺮداب اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه درﻣﺨﺰن ﭘﻤﭗ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و روان در ﭘﻤﭗ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﻧﺼـﺐ ورودی ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ اﯾﻤﭙﻠﺮ ﭘﻤﭗ  از اﯾﺠﺎد ﻗﻔﻞ ﻫﻮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
شافت پمپ ها دارای طراحی خاصی هستند، که در زیر محفظه بیرینگ معلق است. هیچ گونه، بیرینگ و یا آب بندی مستغرق ندارد. این طراحی کمترین تعمیر و نگهداری و عدم نیاز به هرگونه آب بندی را تضمین می کند.
 

  • بیرﯾﻨﮓ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻨﮓ ﺑﺎﮐﺲ و ﯾﺎ آب ﺑﻨﺪی مستعرقی در اﯾﻦ ﺳــﺮی از ﭘﻤﭗ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧـﺮاﺑـﯽ، ﺗﻌﻤﯿـﺮات و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و تعمیرات و نگهداری آسانی دارند.
  • این سری دارد. از پمپ ها با لاینر لاستیکی می تواند در مدت زمان کوتاهی خشک کار کنند اما پمپ ها با قطعات فلزی به صورت نامحدود قابلیت خشک کار کردن را دارند.
  • پمپ، مخزن پمپ و موتور بصورت یکپارچه هستند. نصب و راه اندازی آسان. بدون نیاز به تنظیم و فونداسیون مخصوص.
  • ورودی عمودی با اجازه بالا رفتن هوای جدا شده از اسلاری و خارج شدن از طریق تیز گرداب، از ایجاد قفل هوا جلوگیری می کند
  • از مزیت های این سری از پمپ های عمودی مخزن دار آن است که به واسطه طراحی منحصر به فرد خود نیازی به سیستم های آب بندی ندارد زیرا مجموعه بیرینگ هوزینگ، خارج از مخزن قرار دارد.
             

پمپاژ کارآمد اسلاری دارای کف:

پمپ های سانتریفیوژ به طور کلی برای پمپاژ اسلاری های حاوی کف بسیار ناکارآمد هستند. عملکرد آنان به شدت تحت تاثیر میزان وجود هوا در مایعات است. وظیفه پمپ های مخروطی سری MVF این است که از پمپاژ هوا جلوگیری کند و تا جایی که امکان پذیر است هوا را قبل از رسیدن اسلاری به ایمپلر پمپ از آن جدا کند.