پرینت

سایر محصولات

شرکت رای صنعت توس بر پایه تجربه مدیرانی که سالها در صنایع مختلف نقش اجرایی داشته اند، تشکیل گردیده است. در طول دو هه این شرکت توانسته است برند خود را بعنوان مجموعه ای کارآمد و قابل اعتماد در صنایع بزرگ مطرح نماید. تمرکز این شرکت بر روی مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات مکانیکی در صنایع می باشد. و تاکنون توانسته است قطعات گوناگونی را مهندسی معکوس و تولید نماید. اغلب تولیدات این شرکت جایگزین نمونه های خارجی شده و با کیفیتی مشابه نمونه اصلی تولید گردیده است.